Regnskab 2014/15

kr.kr.
   
Kontingenter122.400122.800
Rykkergebyr2080
   
Indtægter122.420122.880
   
   
Administrative assistancer25.0000
Arrangement – Sct. Hans7.2807.412
Fanø Ugeblad3.1853.725
Forsikringspræmier3.5943.507
Gaver og repræsentation1.1371.160
Generalforsamling og møder21.75027.612
Hjemmeside330330
Papir, kopier og kuverter13.01311.250
Porto og gebyrer10.0646.597
Tilskud – ”Ren Ø-dag”1.0005.000
Vinteropsyn26.71931.784
   
Omkostninger113.07298.377
   
   
Driftsresultat9.34824.503
   
   
Finansielle indtægter1.4361.677
   
Finansielle poster1.4361.677
   
   
Årets resultat10.78426.180
   
   
   
   
Balance pr. 31.03.2015  
 2014
 kr.
   
Danske Bank, foreningsgiro15.62623.539
Fanø Sparekasse, checkkonto583758
Fanø Sparekasse, indlån166.003155.589
Fanø Sparekasse, garantkapital7.0007.000
   
Likvide midler189.212186.886
   
   
Tilgodehavende kontingent4000
Andre tilgodehavender3.1800
   
Tilgodehavender3.5800
   
   
Aktiver192.792186.886
   
   
   
   
   
Formue primo152.549126.369
Årets resultat10.78426.180
   
Formue ultimo163.333152.549
   
   
Forudbetalte kontingenter8001.600
Skyldigt vinteropsyn26.71932.737
Andre skyldige omkostninger1.9400
   
Gæld29.45934.337
   
   
Passiver192.792186.886

Bestyrelse

Fanø, den 04.06.2015

Mogens Friis Nielsen

formand

Hans Henning Jensen                  Hans-Jørgen T. Jensen                        Frank Outzen

Ove Brinck Sørensen

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2014/15. Årsregnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.

Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2014/15 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Fanø, den 04.06.2015

Erling Jacobsen

revisor

Loading