Forårsbrev 2016

FORÅRET 2016.

Kære medlemmer.

Så nærmer påsken sig, og det er forår. Påsken kommer meget tidligt i år, så solen har ikke fået rigtig magt endnu. Vores nye vinteropsynsmand, Steen Porsgaard, Veservej 10, 6720 Fanø, tove.porsgaard@fanonet.dk har været rundt fire gange. Det har givet anledning til henvendelse til ejere i 7 tilfælde vedrørende ulåste hoved- og terrassedøre og åbne vinduer.

Så kom stormen Gorm i slutningen af november med en ekstra tur, og skader på stråtage/mønningstørv og tagplader og – sten. Dette medførte henvendelse til 6 ejere. Derudover var der en del forfløjne havestole og – borde m.v. Steen slutter af med 5. runde efter påske.

Husk at oplyse ejerskifte, telefon og adresseændringer SAMT MAILADRESSE til foreningen.

Tak til Steen Porsgaard, for det gode arbejde han udfører.

FORENINGEN:

Bestyrelsen har i løbet af året haft 5 bestyrelsesmøder og to møder med kommunen. Særligt problemerne med oversvømmelse ved badet, veje og terræn og den manglende afvanding har været drøftet med Kommunen, og oprensning og grødeskæring har været et kritikpunkt fra Grundejerforenings side.

Vil du også have tømt din skraldespand i næste uge?

Nordby Renovation har stadig store problemer med at komme rundt med Deres biler, og De har svært ved at komme ind og ud af bilerne. Bilerne ødelægges, og spejle og rotorblink knækkes af.

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. Træer og buske må dog gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at man kan passere uden gener. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene uden for byerne, også skal klippes ind til skel. Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.

Se mere på http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske

RealDania projekt:

Sådan kan byrummet ved Fanø Bad fornys:

Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug (Architectural Lighting) er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om at udvikle og forny byrummet ved Fanø Bad. Teamet skal nu – i samarbejde med Fanø Kommune og RealDania – arbejde videre med at konkretisere forslaget. Projektet støttes økonomisk af RealDania som en del af Stedet Tæller, Kvalitet i kysternes turistbyer.

En enig dommerkomite har peget på projektet Tilbage til naturen, tilbage til fremtiden som vinder af arkitektkonkurrencen, der bestod af to hovedopgaver:

1. Udvikling af et samlet koncept, der skaber fysisk, mental og social sammenhæng i Fanø Bad, og giver stedet en klar identitet og udtryk, der samtidig også fremhæver stedets særlige karakter ved kysten og historien som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer. Projektet skal på den måde skabe gode rammer for nyt liv og samvær ved Fanø Bad.

2. Udviklingen af ét nedslag, et centralt mødested, et torv, der giver Fanø Bad et synligt løft.

Dommerkomiteen har i sin bedømmelse lagt vægt på, at forslaget fra MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaug viser en særlig helhedsmæssig forståelse for Fanø Bad, dets skala og sammenhæng med landskabet omkring.

Efter dommerkomiteens vurdering giver forslaget et godt, planmæssigt grundlag for arbejdet videre frem med at udvikle Fanø Bad. Forslaget vil også kunne give stedet ny værdi allerede i første fase af projektet.

Ny belægning i tegl og torveplads:

Vinderforslaget arbejder med en struktur, der binder området sammen – ligesom før i tiden. Det sker konkret med en belægning af tegl. Teglbelægningen tænkes indarbejdet i Strandvejens fulde længde, som begynder fra man ankommer til Fanø Bad, og derefter udvider sig til en samlet teglflade ved Torvet. Vinderforslaget indeholder også forskellige forslag til at belyse området og indrette det med forskellige byrumsmøbler, der tager afsæt i stedet og dets historie som badeby.

Derudover vises det i projektforslaget tydeligt, at det er i samspillet mellem private og offentlige arealer, at konceptet for Fanø Bad kan gøre en forskel. Der er allerede igangsat en dialog med de private lodsejere om udvikling af området. Processen fortsætter nu med dialog og viderebearbejdning af Team MASU PLANNING, EVERYDAY STUDIO og Jesper Kongshaugs projektforslag før det endelige projekt kan realiseres.

Citater: Erik Nørreby, Borgmester, Fanø Kommune:

”Virkeliggørelsen af dette projektforslag skal sammen med forudgående proces, og arkitektkonkurrence ses som et tilbud til de private aktører ved Fanø Bad om, at Fanø Kommune går og investerer i områdets fremtid. Jeg håber, at man vil se positivt på mulighederne i dette offentlige – private samarbejde, som efter min mening, er en nødvendighed, hvis Fanø Bad skal udvikles i en bedre retning”.

Se dommerkomiteens begrundelse her:

http://www.fanoe.dk/Files/Files/PDF%20-%20Dokumenter/Dommerbetaenkning.pdf

Se vinderforslaget her:

http://www.fanoe.dk/Files/Files/PDF%20-%20Nyheder/Vinderprojektet%20Fan%C3%B8%20Bad.pdf

Fanø Bads Grundejerforening har været til flere møder om projektet, og vi bakker fuldt og helt op om de ideer og tanker der ligger til grund for projektet. Dette vil give Fanø Bad det løft, alle der elsker Fanø og Fanø Bad, har ønsket og håbet på.

Museumsplaner:

MuseumsCenter Fanø Bad har taget sit første vigtige skridt. Der var stor lettelse og glæde at spore, da Foreningen MuseumsCenter Fanø Bads Venner ved årsskiftet erhvervede den planlagte del af bygningen, hvor Museumscenteret ved Fanø Bad skal realiseres.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak til de mange donorer og medlemmer, som har været forudsætningen for, at museumscenterprojektet nu er skudt i gang. Forud foregik en hektisk aktivitet, hvor foreningen etablerede sig med støtte fra mere end 600 medlemmer, der med deres indmeldelse viser bred folkelig støtte og opbakning til det storstilede projekt, der skal sikre Fanø Bad nyt liv gennem museumsudstillinger, kulturarrangementer, café og nostalgisk butik.

Helt afgørende for købet er den store økonomiske støtte til erhvervelsen fra Claus Sørensens Fond, Alice og Tage Sørensens Fond, Lida og Oskar Nielsens Fond sammen med en lang række virksomheder, foreninger og private. Donationerne kommer fra både Fanø, Esbjerg samt fra resten af landet – alle med veneration for Fanø Bad og ikke mindst som cadeau til det gode initiativ.

Sammen understøtter alle donorer og medlemmer i forening det initiativ, som Gitte Thiesen tog for tre år siden, da hun flyttede sin nostalgiske virksomhed, Victoria’s Palace, til Fanø Bad. Ideen til et MuseumsCenter, som fortæller Fanø Bads historie om Danmarks første internationale, mondæne kursted, der åbnede med Kurhotellet i maj 1892, med landets ældste golfbane og storstilede internationale motorløb i 1920erne. Dette i samspil med en natur- og kulturudstilling om Fanø ravets historie og ikke mindst Foreningen Fanø i Atlantvoldens interessante udstilling om Fanø under 2. Verdenskrig.

Museumscenteret tænkes også som et levende kultursted med mange forskellige arrangementer og mulighed for at lokale og gæster mødes i Café Fanø Bad og Kongens Vin og Ølstue til hyggeligt samvær året rundt, sommer såvel som vinter. Gennem de sidste 3 år har projektet formet sig i lejede lokaler og mange, både lokale og øens gæster, har allerede deres jævnlige gang i det nostalgiske og pudsige univers.

Købet af arealet i Servicebygningen til Feriecenter Vesterhavet er imidlertid en forudsætning for at museumscenterprojektet for alvor kan opbygges som en attraktion ved Fanø Bad. Fremover ligger derfor et nyt stort arbejde på at revurdere og konkretisere det store museumscenterprojekt, så det kan etableres som varig kulturinstitution.

– Det er et spændende arbejde, som vi håber, at mange fortsat vil følge og støtte i de kommende år, siger foreningens formand, Peter Willumsen.

– Vi vil arbejde på både den udvendige og indvendige udformning af museumsprojektet, så der skabes en unik kulturinstitution, der kan måle sig med andre fine seværdigheder i landet. Bestyrelsen for Foreningen

MuseumsCenter Fanø Bads Venner var således i december på research hos Kongernes Jelling og det ny Moesgaard i Århus og har spændende viden og mulighed for gode samarbejdsrelationer med hjem til Fanø.

Kontakt til Foreningen kan ske til formanden Peter Willumsen tlf. 42510096 og Gitte Thiesen, Victoria’s Palace tlf. 40401914.

Forny Deres medlemskab eller bliv nyt medlem:

Medlemskab koster 200,00 kr. og indmeldelse sker ved indbetaling til Fanø Sparekasse reg. nr. 9684, konto nr. 0000 257 117 eller ved at benytte medsendte girokort. Informer venligst om navn, adresse og e-mail ved indmeldelse og indbetaling. Med et medlemskab af foreningen viser man sin støtte til planerne om at skabe mere liv og kvalitet ved Fanø Bad – til gavn for Fanø og grundejerne. Se mere på www.museumscenterfanøbad.dk

HJEMMESIDE: www.fvginfo.dk

Der er stadig mange, der ikke har sendt deres mail adresse til foreningen. Vi mangler stadig mange af adresserne, så jeg beder Dem venligst sende deres sommerhus adresse og mail adresse til foreningen på mail: mfn@esenet.dk

Det er vigtigt at ALLE oplyser deres mail adresser, for foreningens mål er, i løbet af det kommende år, at digitalisere hele korrespondancen med medlemmerne igennem vores hjemmeside, som i den forbindelse vil blive opdateret og moderniseret.

SCT. HANS:

Sct. Hans aften bliver igen i år arrangeret i samarbejde mellem Rindby Grundejerforening, Grøndal Grundejerforening, og Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening. Vi håber på stort fremmøde denne aften. Der bliver underholdning og mulighed for at købe øl, vand og pølser.

SKOVLEGEPLADSEN:

Jeg har modtaget dette indlæg fra bestyrelsen:

Igen i år appellerer vi i Skovlegepladsen på Fanø om jeres støtte med kr. 50,- eller ethvert andet beløb I måtte have lyst til at indbetale. Skovlegepladsen på Fanø er et rigtig godt aktiv for Fanø og vi i bestyrelsen kan glæde os over hvor godt tingene kører. Det er svært og vide nøjagtig hvor mange der kommer her på et år, men vi mener tallet ligger omkring 25.000 personer. Vi har for indeværende år truffet en større beslutning end normalt, idet vi har besluttet at grill huset skal have et nyt tag der afsluttes med stråtagsbelægning, så ethvert beløb er kærkommen til denne investering og vi siger på forhånd tak for jeres støtte.

Vi siger tak for støtten fra medlemmerne og bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening.

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforeningen har besluttet igen i år at støtte med 5.000 kr.

De kan ligeledes støtte dette gode initiativ med et kontant beløb til: Fanø Sparekasse konto 9684-652-05-17 977, eller benytte vedlagte girokort.

REN Ø-DAG:

Søndag den 17. april 2016. Vi mødes og samler vinterens affald. Og slutter af med lidt til hals og mave. Alle er velkomne og vi glæder os til en dejlig dag sammen. Se mere på www.visitfanoe.dk

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening støtter økonomisk denne aktivitet med 5.000,00 kr.

VEJE OG STIER:

Vi har haft et rigtigt vådt efterår og vinter, som har sat sit præg på vejene.

Generelt huller de samme steder som altid, hvor vandet ikke kan drænes væk.

Specielt er Golfvejen blevet ramt af den høje grundvandsstand i området ud for nr. 18 og 20.

Vi havde således vores entreprenør ude med gummigeden og fjerne store isklumper, som gjorde at vejen ikke var farbar i en frostperiode.

I resten af vinterperioden var der så meget vand på vejen at bilerne knap kunne komme igennem.

Vi vil søge Fanø Kommune om tilladelse til at hæve vejen. Vi formoder, at det kommer ud til høring om forholdene. Asfalt er dyrt, så det resulterer i et ekstra vejvedligeholdsbidrag for beboerne i området.

Der har også været lavet noget dræningsarbejde på Dalen ved Kellers.

Vi forsøger igen i år at få lagt hø ud på badestierne, så de kan befærdes til sommer.

VAND:

Vedr. renovering af ledningsnettet i Dalen. Fanø Vesterhavsbad A/S gennemfører renovering af ledningsnet og i nødvendigt omfang stikledninger samt etablering af nye målerbrønde.

Arbejdet påtænkes udført i perioden april – maj. Arbejdet udføres uden omkostninger for Dem.

Det vil være nødvendigt med kortvarige (få timer) afbrydelser af vandforsyningen.

Alle huse kan beboes under renoveringen. Hvis De har spørgsmål til arbejdet bedes De rette henvendelse til:

VVS installatør Jørgen Chr. Sørensen, Kallesbjergvej 4 B, 6720 Fanø. Telefon 40452448.

RENOVATION:

Fanø Kommune arbejder på et nyt regulativ for husholdningsaffald. De kan læse mere om det på kommunens hjemmeside, under referater fra Byrådet.

Byrådsmødet den 22.02.2016, punkt 292, regulativ for husholdningsaffald.

Er godkendt i byrådet, at det sendes i høring, men forinden skal Esbjerg Kommune først godkende, da de er myndighed. Offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2016 til den 8. juli 2016.

Genbrugspladsen:

Nye åbningstider på genbrugspladsen:

Mandag: kl. 14.00 – 18.00

Tirsdag: Lukket

Onsdag, torsdag, fredag: 07.15 – 09-15 og kl. 14.00 – 18.00

Lørdag: 10.00 – 14.00

Søndage i april, maj, sept., okt. samt helligdage kl. 10.00 – 14.00, lukket den 24-26 december og nytår.

Se mere på http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstationen

KANINER:

Kanin regulering 2015-2016. Sæsonen 2015-16 har været svær, de fleste dage i november samt december var med regn og blæst. Når det er sådan et vejr, har vi svært ved at få kaninerne ud af hullerne. Det gik meget bedre i januar samt februar, hvor der blev skudt mange. Som noget nyt, har vi prøvet at regulere til den 13. marts, men det var der ingen held med, det var som om kaninerne var væk, både fra jorden samt hullerne. Vi har set mange syge, her sidst på sæsonen og det er tidligt, så det kan være, det har hjulpet med at regulere kaninerne. Der blev skudt 259 kaniner uden for golfbanen og nok 250-300 på golfbanen.

Tak for denne sæson, vi starter op igen d: 31-10-2016.

Fanø Jagtforening Regulerings Udvalget

GOLF:

Medlemsskaren hos Fanø Vesterhavsbads Golfklub er stagnerende og man søger nye medlemmer.

Det er et generelt problem overalt i klubberne.

Fanø Vesterhavsbads Golfklub har da også et særligt fordelagtigt medlemskab til nye medlemmer.

Nye golfspillere kan komme ind i klubben for 2250,- kr. det første år.

For dette beskedne beløb kan man få gratis træning og en masse dejlig motion året rundt.

Kommunen har ønsket at købe træningsbanen tilbage. Det har betydet at Fanø Vesterhavsbads Golfklub må ud og finde egnede arealer i bynær afstand til en ny træningsbane.

GENERALFORSAMLING:

Der indkaldes til generalforsamling fredag den 15. juli 2016. Nærmere information og indkaldelse fremsendes senere. Bestyrelsen håber vi får en solrig og varm sommer ved Vesterhavet.

På bestyrelsens vegne

Mogens Friis Nielsen

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.

Loading