Efterårsbrev 2015

Kære medlemmer. Jeg har et par ting der presser sig på, og igen i år vil jeg starte mit efterårsbrev med at bede alle, der mangler, sende deres mailadresse til foreningen, gerne på mfn@esenet.dk Se på medlemslisten om Deres mail adresse er påført, ellers send den hurtigst muligt til mig. Ligeledes bedes de kontrollere at faktuelle oplysninger som navn, adresse m.v. er rigtige. På forhånd tak.

Vores opsynsmand Jørgen Poulsen har solgt hans ejendom på Fanø, og stopper i foreningen. Foreningen vil gerne takke Jørgen for hans indsats og gode arbejde og byder velkommen til vores nye vinteropsynsmand, Steen Porsgaard, Veservej 10, 6720 Fanø,tove.porsgaard@fanonet.dk.

Steen starter hans eftersyn efter efterårsferien og fortsætter til efter påsken 2016.

Medlemsfortegnelse 2015/2016 er opdateret og vedlagt denne skrivelse. Husk at oplyse ejerskifte, telefon og adresseændringer SAMT MAILADRESSE til foreningen.

Generalforsamlingen:

Den 17. juli 2015 blev der afholdt generalforsamling på hotel Fanø Badeland. Der var mødt ca. 50 medlemmer, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Mogens Friis Nielsen: formand, IT – Ove Brinch Sørensen: vejledninger, renovation, færgen – Hans Henning Jensen: veje, stier og sekretær -­ Frank Outzen: vand, Sct. Hans – Hans-Jørgen T. Jensen: kasserer og næstformand.

Mangeårigt medlem af foreningen og formand for Antenneforeningen Erik Lund, ønskede pga. alder at trække sig tilbage. Foreningen skylder Erik Lund en kæmpe tak for det arbejde Erik, igennem mange år har udført, herunder det store arbejde i begge foreninger, bl.a. med at lave vedtægter og være en stor hjælp i mange juridiske spørgsmål. Tak for din indsats Erik.

Der var en livlig debat, herunder om størrelsen på kontingent og bekæmpelse af kaniner. Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 400,00 kr. årligt og følge Jagtforeningens anbefaling om regulering af kaniner.

Kontingentet blev som foreslået af bestyrelse uændret til kr. 400,00 og vi vedlægger et girokort. Betaling snarest og senest inden udgangen af oktober.

MuseumsCenter:

Projektets status er, at der p.t. er indsamlet ~Kr. 2½ million i donationer til anskaffelse af bygningen. Donationerne stammer mest fra lokalområdet, hovedsageligt fra enkeltpersoner og selskaber i Esbjerg og på Fanø.

Efter erhvervelsen af bygninger er det forventeligt, at aktiviteterne kører videre i omtrent deres nuværende form i et par år, sideløbende med at det endelige projekt defineres i detaljer, myndighedsbehandles og finansieres med op til Kr. 20 millioner fremskaffet fra især fonde.

Læs mere på hjemmesiden www.museumscenterfanøbad.dk Informationsbrev fra formanden under menupunktet Info & Nyheder.

Status på MuseumsCenter Fanø Bads Venner:

I den forløbne uge har MuseumsCenter Fanø Bads Venner fået rigtig mange nye medlemmer, så det samlede antal nu er oppe på 280. Målet er 301 medlemmer inden deadline den 1. oktober. Vi skal ligeledes for at opfylde SKAT´s krav have over 100 donorer også af mindst 200,00 kr. (gerne mere) og ligeledes inden den 1. oktober, og her har vi i skrivende stund ca. 50. 1. oktober er sidste frist for SKAT´s godkendelse af foreningen som almennyttig, hvilket igen er en forudsætning for, at der kan skabes fradrag for de mange donorer, der tegner de indsamlede 2,5 mio. kr. til køb af stedet, hvor et MuseumsCenter ved Fanø Bad tænkes realiseret.

Mange tak til alle, der har tegnet medlemskab så hurtigt. Vi har brug for al den hjælp vi kan få, ellers vælter ikke blot museumscenterprojektet, men også Victoria’s Palace, der i dag har til huse på stedet. Hvis det lykkedes at placere bygningen i et nonprofit-ejerskab, og museumscenterprojektet får flere lejere i form af museer til at løfte de administrative udgifter, så bevares det allerede skabte og mere kommer til ved Fanø Bad. Vi håber, at mange kan se, at det kommer hele Fanø og øens mange gæster til gode.

Et medlemskab kan tegnes ved at indbetale til Fanø Sparekasse reg. 9684 konto 0000257117. Eller De kan benytte vedlagte girokort, husk at oplyse navn, adresse, telefon og mail adresse ved indbetaling. Et medlemskab koster 200,00 kr. om året. Betaling snarest og senest den 28. september. På forhånd tak.

RealDania:

Jacob Kristian Bay Projektkoordinator skriver således: Projektet kører. Og som jeg tidligere har orienteret om, skal alting først aftales og godkendes af RealDania samt en række private grundejere.

Lige nu er vi ved at gøre alt materialet klar til annonceringen af projektet i en arkitektkonkurrence, herunder den beskrivelse af projektet som hele Fanø Bad har været inviteret til at komme med input til omkring identitet, forskønnelse og aktiviteter.

Indholdsmæssigt skal projektet dog tilpasses til den økonomi, vi har at gøre med, således at det, vi i sidste ende gennemfører, sker med en vis kvalitet. Det betyder også, at vi skal prioritere. Både ift. til det konkrete fysiske nedslag, der skal udføres i konkurrencen, og ift. det bud på et helhedskoncept for Fanø Bad projektområdet, vi også søger at få ud af konkurrencen. To opgaver kan man sige.

Det, vi går ud med i konkurrencen i nedslaget, indbefatter private arealer hos to ejerforeninger. Vi har derfor brug for at afstemme alle betingelser og afgrænsninger helt nøjagtigt med ejerne inden noget kan udbydes. Vi er tæt på at være der.

Som de kan læse, er der mange som skal høres i denne fase. Den øvrige del af Fanø Bad får først en nærmere orientering, når vi er på plads med alle aftalerne.

Se mere på: http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/kvalitet-i-kysternes-turistbyer/fanoe-bad-revitalisering.aspx

Hjemmesiden:

Foreningens hjemmeside www.fvginfo.dk er opdateret, og beretning og regnskaber fremgår af siden. Efterårsbrev kommer ligeledes på siden inden efterårsferien.

Grøfter og vandløb:

Kommunen skal roses for deres indsats for at grundejerne får beskåret træer og buske, samt ryddet gangarealerne for sand m.v. Ligeledes virker det som om fællesarealerne er ryddelige og indbydende med nye bænke og blomsterkummer. Kommunen skal derimod ikke roses for, at der med tydelge advarsler fra DMI om store regnmængder, ikke skete rensning og tømning af sandfang og brønde på Strandvejen, så de store regnmængder ikke kunne løbe væk, men medvirkede til oversvømmelser på Strandvejen. Det gælder alle grundejere at vi har et fælles ansvar for at overfladevand kan løbe væk, så alle er forpligtet til at efterse og rense faskiner, tagnedløb, sandfang, brønde, grøfter og dræn.

Der opfordres til at være opmærksomme på at grøfter og vandløb på ens matrikel, i skel eller langs med privatfælles vej, som ikke varetages af Fanø kommune, bliver oprenset. Således at der i perioder med store vandmængder er mulighed for afledning af vandmængderne. Der har i 2014/2015 fra Fanø Kommune, været ekstra fokus på oprensning af private vandløb, som ikke har været gennemgået de sidste par år. Det er nødvendigt dette fortsætter.

Hvorfor skal træer og buske beskæres?

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer mv.

Hvad siger reglerne om beskæring?

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske jf. vejlovens § 103 og privat vejloven § 61, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Grundejeren vil modtage et brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud. Hvis påbuddet ikke efterkommes, vil arbejdet blive udført ved kommunens foranstaltning på ejerens bekostning.

Vejene:

Vejene har i modsætning til sidste år været udsat for megen regn i juli måned og så i august og september med vekslende vejr og meget sol.

Vores entreprenør har fået udført vores forårsliste over vedligeholdelsesarbejde på vejene og også fået repareret mange asfalthuller. På vejene kommer hullerne altid de samme steder og specielt, hvor der ikke er dræningsmuligheder ud i rabatten. Vi vil gerne have lov til at dræne vejene ud til siden og dermed måske ind på privat grund med de gener det måske giver.

Da det ikke er alle der accepterer dette, vil vi gerne have en accept til at gøre det, for at få nogle veje der er fremkommelige uden de store huller. Hvis der står meget vand på Deres grund kan de give Hans Henning Jensen besked og aftale med ham om dræningsmulighed. Hans Henning kan kontaktes på hhj@fanonet.dk

Færgen:

”Persontransporten bliver billigere efter sommeren 2016 ca. 29.00 kr. mod ca. 45,00.

Biltransporten bliver efter sommeren 2016 ca. 83.00 kr. for en bil inkl. 2 personer.

Dette er ikke ønsketænkning men stammer fra en orientering fra Analyse af trafikal ligestilling af landevejsprincippet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Rederiet er nu i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet, om hvorledes Fanø tilgodeses i forbindelse med en evt. beslutning om trafikal ligestilling for øerne. Færgen medvirker positivt for at Fanø overfarten bliver tilgodeset i ordningen. Grundejerforeningen hilser dette initiativ og nye priser meget velkommen. Det vil også være med til at give Fanø et løft.”

Sådan sagde jeg i min beretning på generalforsamlingen, men selv om 165 mandater før valget sagde det ville blive gennemført, så er der åbenbart efter valget ikke et flertal der kan finde sammen om at gennemføre dette. En skam hvis dette ikke gennemføres.

Tak til borgmester Erik Nørreby for at gå forrest i kampen for at dette løfte bliver indfriet.

Kaniner:

Jagtforeningens Michael Bus skriver til mig:

Igen i år har kanin bestanden ved Fanø Bad været meget stor. Sygdommen er ikke startet, så tidligt som den plejer, men skal nok tage sin del af kaninerne.

Der har gået rygter om forgiftede kaniner ved Fanø Bad, vi håber ikke det er rigtigt, da giften kan overføres til andre dyr, der spiser ådslerne og det kan i værste fald være jeres egne hunde.

Vi starter vores regulering d. 1-11-2015, men i denne sæson vil vi ikke stoppe 28-2-2016, men fortsætte ind i marts, så længe det er forsvarligt i forhold til sommerhus gæster. Kaninerne samles som regel sidst i februar, og ved den udvidede regulering håber vi at kunne få reguleret flere væk.

Hvis der er nogen der har ønske om ekstra regulering, i løbet af regulerings perioden, er de velkommen til at kontakte os på fanoejagtforening@gmail.com

Jeg har accepteret den udvidede jagt, og de medlemmer der ikke ønsker reguleret for kaniner på deres grund, bedes venligst meddele foreningen dette i en mail til mfn@esenet.dk

Skovlegeplads:

Bestyrelsen i grundejerforeningen har besluttet at donere 5.000,00 kr. til Skovlegepladsen på Fanø til driften af pladsen. Skovlegepladsen på Fanø bliver drevet non profit. Bestyrelse er på seks personer, der hver især yder en indsats, ligesom der er to ægtepar der tre gange om ugen holder pladsen ren. Alt dette uden betaling og med frivillig arbejde.

Man kan så spørge, hvad går pengene til?

Pengene går hovedsagelig til betaling af Naturstyrelsen, til fornyelser, til drift og renholdelse af toiletbygningen, i hovedtrækkene forestår vi selv vedligehold.

Skovlegepladsen er derfor et rigtig godt tilbud til folk, der gerne vil ud i naturen, og det er jo også synligt at rigtig mange benytter denne mulighed.

Tak til jer alle for pengene fra bestyrelsen for Skovlegepladsen på Fanø.

Golf:

Der er lavet meget vedligeholdelsesarbejde på golfbanen, men da der kun er en greenkeeper, er det nødvendigt med den store tilslutning, der er til det frivillige arbejde, som både dame- og herreklubben udfører.

Golfklubben har igen haft en pæn tilslutning til klubbens matcher i gennemsnit ca. 65 deltagere.

Golfklubbens aktiviteter går nu mod den sidste match, nemlig afslutningsmatchen med efterfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 17. oktober kl.14.00 i Golfhuset.

Fanø, den 12. september 2015.

På bestyrelsens vegne

Mogens Friis Nielsen

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.

mfn@esenet.dk

Loading