Efterårsbrev 2016

Efterårsbrev 2016.

Kære medlemmer.

Vigtigt nyt. Bemærk venligst vores nye hjemmeside www.fanøvesterhavsbad.dk – se mere under punktet hjemmeside. Undertegnede kan, hvis De har problemer med at tilmelde Dem foreningen, hjælpe med dette, send en privat mail på mfn@esenet.dk og opgiv telefonnummer.
Vores nye opsynsmand Steen Porsgaard, Veservej 10, 6720 Fanø, tove.porsgaard@fanonet.dk starter hans eftersyn efter efterårsferien og fortsætter til efter påsken 2017.

Medlemsfortegnelse 2016/2017 er opdateret og vedlagt denne skrivelse. Dette er den sidste medlemsfortegnelse De vil modtage med posten, for fremtiden vil denne KUN være synlig på vores nye hjemmeside.

Generalforsamlingen:

Den 15. juli 2016 blev der afholdt generalforsamling på hotel Fanø Badeland. Der var mødt næsten 100 medlemmer, mange var kommet for at blive informeret om den selvtægt der var foregået og mange havde håbet at udøveren af selvtægten var dukket op og forklaret sig, men dette skete desværre ikke. Selve sagen kører nu i retssystemet og jeg håber vi i fremtiden kan undgå denne pinlige og barnlige måde at kommunikere på.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Mogens Friis Nielsen: formand, præmiering – Michael Uth: IT, vejledninger, Jesper Rehne Jensen: renovation, færgen – Hans Henning Jensen: veje, stier og sekretær – Frank Outzen: vand, Sct. Hans – Hans-Jørgen T. Jensen: kasserer og næstformand.

Mangeårigt medlem af foreningen og tidligere formand Ove Brinck Sørensen, ønskede pga. alder at trække sig tilbage. Foreningen skylder Ove Brinck Sørensen en kæmpe tak for det arbejde Ove, igennem mange år har udført, herunder formandskabet igennem flere år. Tak for din indsats Ove. Der var livlig debat, bl.a. om det er muligt at holde Sct. Hans ved Fanø Bad hver fjerde eller femte år, hvilket vi drøfter med de andre grundejerforeninger. Ligeledes debat om vedligeholdelses bidrag på 350,00 kr. til vejene der opkræves via ejendomsskattebilletten og hvilke veje der er omfattet. Jeg kan henvise til vores nye hjemmeside www.fanøvesterhavsbad.dk hvor dette fremgår. Et punkt der er fremkommet hvert år er foreningens forbrug af porto, papir, administration m.v. som mange mener kan spares væk, hvilket bestyrelsen er enige i og med den nye hjemmeside nu gør alvor af.

De skal nu selv medvirke til at dette lykkedes, se mere under punktet Hjemmesiden.

Beskæring af træer og buske langs veje og stier:

Hvert år på borgmestermødet beder Fanø Kommune om hjælp af Grundejerforeningerne vedrørende oplysning til grundejerne omkring beskæring af beplantning ud over skel. Det er åbenbart stadigt et tilbagevendende problem og bliver påtalt på alle møder vi har med kommunen. I år er det igen galt med bl.a. beskæring af hybenroser og træer. Det er træls at der skal trues med bøder inden grundejerne tager fat.

Nordby Renovation har stadig store problemer med at komme rundt med deres biler, og de har svært ved at komme ind og ud af bilerne. Bilerne ødelægges, og spejle og rotorblink knækkes af. Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal De holde din egen beplantning, herunder hække, helt på deres egen grund året rundt. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene uden for byerne, også skal klippes ind til skel.

På generalforsamlingen informerede undertegnede om den nye affaldsplan. Grundejerforeningen gjorde indsigelse mod en ekstra affaldsspand ved sommerhusene til organisk affald. Denne plan er udsat og sendt tilbage til forvaltningen. Når der er nyt om denne plan vil den blive offentliggjort på vores nye hjemmeside www.fanøvesterhavsbad.dk

MuseumsCenter:

Foreningen MuseumsCenter Fanø Bads Venner oplevede et sandt gennembrud i 2016, hvor det lykkedes at tage det første vigtige skridt i opbygningen af et MuseumsCenter ved Fanø Bad. Foreningen blev herre i eget hus ved køb og overtagelse af store dele af servicebygningen i Feriecenter Vesterhavet. Det skete ved årsskiftet 2015/2016.

Læs beretningen og referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden

www.museumscenterfanøbad.dk

RealDania:

Jacob Kristian Bay Projektkoordinator skriver således: Realdania projekt.
Vi har travlt med projektet lige nu, idet det hele skal gøres klar til licitation.
Vi har sammen med de involverede private grundejere/ejerforeninger haft nogle grundige forhandlinger omkring detaljerne i projektet.
Dette er vigtigt, så alle er helt med på, hvad der skal ske på deres matrikel.
Ejerne har selv budt ind med både ideer, men også ressourcer/midler. Derfor får vi et godt ejerskab til projektet.

Tidsplanen er:

Tegningsmateriale/udbudsmateriale gøres færdigt.
Udbud i starten af oktober måned 2016.
Anlægsperiode for entreprenøren er fra begyndelsen af november 2016 hen til og med maj
2017. Dette er en lang anlægsperiode for entreprenøren ift. opgaven, og derfor vil det bl.a. være en betingelse, at der ikke bliver arbejdet i Påskeferien. Der er primært tale om en brolægger- og landskabsentreprise.
Snedker/tømreropgaven laves sandsynligvis af arkitekterne selv i samarbejde med lokale snedkere, som kender de lokale håndværkstraditioner.

Endelig aflevering på anlægget er i udgangen af maj 2017. Præcis dag/dato er ikke fastlagt. Men det bliver før juni 2017, med en før aflevering 14 dage før den endelig afleveringsforretning, således at man har 14 dage til at få rettet til.
Indhold er (forbehold ift. i ændringer efter udbudsresultat):

1. Der bliver gjort en markant indsats i byrummet foran bygningerne tilhørende Fanø Bad

Ferielejligheder (tidligere Hotel Fanø Bad/Scan Club).
En ny belægning i tegl introduceres på fortov og pladser. Teglstenene erstatter SF- stenbeton. Cykelstitrace bevares. Der plantes grønne bede ”strandnatur” hen langs ”Scan Club” og plankerne fjernes. Piksten fjernes. Fodhegn fjernes.

2. På modsatte side af Strandvejen fra begyndende ved tennisbanerne etableres et aktivitetsområde for bl.a. børn men også for dem, som blot vil nyde udsigten ud mod

3. Kunstfonden har givet 500.000 kr. til at arkitekterne kan udvikle, konstruere og afprøve nye modeller for byrumsmøbler (ex. bænke) og belysningsmaster samt ”vægge som giver læ for vinden”. Vi arbejder i træ med reference til Fanøs bygningsarv og maritime fortid. Flotte trækonstruktioner vil således give et nyt islæt i bylivet ved Fanø Bad fremover. Kunstfondens penge er i tillæg til det budget, vi har til rådighed.

4. På tværs af Strandvejen etableres på udvalgte steder teglbelægning i niveau med cykelsti/fortov. Således kan nemmere komme over vejen og vi skaber både en hastighedssænkende foranstaltninger og en måde at binde området sammen på. Fra Kellers og over vejen til aktivitetsområdet laves en ekstra bred overgang i tegl. Dette markere begyndelsen til ”promenadeområdet”.

5. Torv/plads med nye spændende opholdsrum, bænke og belysning laves henne ved svinget/hjørnet foran restauranten i Fanø Bad Ferielejligheders bygning. Pladsen breder sig i teglbelægningen ud over vejen, fortov og cykelsti. Der skabes et såkaldt ”shared space” på stedet. Vi undersøger ideen med trafikpolitiet for nærmere indretning og markering af spor på vejen, sti og fortov.

6. Point de vue – Strandvejen!
På de to filletter ved indkørslen til Feriecenter Vesterhavet laves to bakker (ca. 1,5 m på toppen) hvor der indbygges en bænk, således at man sidde i læ for vinden med ryggen i bakken. Der skabes et nyt miljø for torvet med nye effektlysmaster. Formålet er bl.a. ændre point de vue ind mod den store parkeringsplads foran feriecentret. Bakken + belægningen, som smyger sig op af bakkerne et par steder, bidrager til rumdannelsen. En lysinstallation sættes midt i point de vue fra Strandvejen. Alt i alt skabes et byrumsmiljø i samspillet mellem den nye effektbelysning og de varme farver i teglstenbelægningen. Dette bidrager også til rumdannelsen og skabelsen af en ny ankomst til centrum af Fanø Bad.

Det er sådan set i store træk det, der skal ske i projektet. Alt i alt en spændende samspil mellem de private og offentlige arealer.

Hjemmesiden:

Foreningens hjemmeside www.fvginfo.dk er ophørt, der er på siden et link som De kan benytte for at komme på foreningen nye hjemmeside.

golfbanen. Trappe/siddetrin placeres i bakken ned mod tennisbanerne. Der laves vandleg/pumpe og balancestubbe til de små børn. Sammenhæng med udeservering (is/øl) ved Pelargoniehuset. Oprydning i krat og ny beplantning.

Ny hjemmeside www.fanøvesterhavsbad.dk som virker d.d. ALLE skal oprette sig som medlem på foreningens nye hjemmeside med brugernavn – som skal være mailadresse og med adgangskode som er valgfrit, men gerne et De selv kan huske. Derefter udfyldes skema og De er medlem. For fremtiden vil alt kommunikation blive fremsendt som e-mail og på hjemmesiden vil alle informationer og oplysninger fremgå. Fremtidige opkrævninger vil blive fremsendt på mail som F1 betalingskort der kan tilmeldes PBS. Hvis De ikke registrerer dem på foreningen hjemmeside eller De ønsker korrespondance tilsendt med almindelig post, vil de blive opkrævet 100,00 kr. i gebyr, for fortsat postbetjening. De skal tilmelde Dem hurtigst muligt og inden den 31.12.2016.

Vejene:
Vejene har generelt nydt godt af den lange periode uden vand.
Dog har der været en klage over ”pil højden” på Dalen, men ”pil højden” (højest på midten af vejen) på vejen er lavet for at dræne vandet ud til siderne og dermed undgå huller i vejen. Vinterens vandproblemer på Golfvejen er ikke glemt.
Kommunen har indhentet tilbud på at hæve vejen over en strækning på ca. 120 m.
Kommunen vil sende ud i høring til de berørte vedr. betaling, da vi ikke har så mange penge på Golfvejens regnskab.
Badestierne fik i sommer hø på, så de var mere farbare, men det påhviler stadig de enkelte grundejere at klippe hybenroserne.

Staten har givet tilskud til at sænke færgetaksterne på godstransport. – 4,8 Mill. er givet til dette formål. Fremadrettet vil færgetaksterne for personbefordring blive nedsat, men ikke i højsæsonen. Den måde hvorpå forslaget er lavet er ikke til direkte gavn for øens borgere eller sommerhusejere, men kommer turismen til gavn. Der er givet 15,7 Mill. i tilskud.

Fanø Kommune har et stort ønske om billigere takster for persontransport og cykler uden for turistsæsonen da dette vil støtte bosætning og turisme, hvilket den korte afstand til Esbjerg giver rig mulighed for.
Jeg kan konstatere at de nye priser har givet den ønskede effekt, der har aldrig været så mange passagerer, cykler, campingvogne på Fanø som i denne eftersommer, det kan selvfølgelig også skyldes det gode sensommervejr, men færgepriserne har haft stor effekt.

Færgen:

Staten har givet tilskud til at sænke færgetaksterne på godstransport. – 4,8 Mill. er givet til dette formål. Fremadrettet vil færgetaksterne for personbefordring blive nedsat, men ikke i højsæsonen. Den måde hvorpå forslaget er lavet er ikke til direkte gavn for øens borgere eller sommerhusejere, men kommer turismen til gavn. Der er givet 15,7 Mill. i tilskud.

Fanø Kommune har et stort ønske om billigere takster for persontransport og cykler uden for turistsæsonen da dette vil støtte bosætning og turisme, hvilket den korte afstand til Esbjerg giver rig mulighed for.
Jeg kan konstatere at de nye priser har givet den ønskede effekt, der har aldrig været så mange passagerer, cykler, campingvogne på Fanø som i denne eftersommer, det kan selvfølgelig også skyldes det gode sensommervejr, men færgepriserne har haft stor effekt.

Kaniner:

Jagtforeningens Michael Bus skriver til mig:
Hen over sommeren har der været rekord mange kaniner på hele Fanø, men fra starten af august blev mange ramt af sygdommen kanin pest – Myxomatose. Man forventer at op mod 80 % af øens kaniner vil dø af sygdommen.
Vi vil starte reguleringen op d. 29-10-16 i sommerhus området og på Golfbanen d.7-11-16, men forventer ikke at der er mange kaniner, at regulere. Hvis der er nogen der stadigvæk ønsker ekstra regulering, er de velkommen til at kontakte os på fanoejagtforening@gmail.com.
Tak, for godt samarbejde.
Regulerings Udvalget Fanø Jagtforening.
Jeg har accepteret den udvidede jagt, og de medlemmer der ikke ønsker reguleret for kaniner på deres grund, bedes venligst meddele jagtforeningen dette.

Skovlegeplads:

Skovlegepladsen på Fanø er et rigtig godt aktiv for Fanø og vi kan glæde os over hvor godt tingene kører. Det er svært og vide nøjagtig hvor mange der kommer her på et år, men vi mener tallet ligger omkring 25.000 personer. Vi har for indeværende år truffet en større beslutning end normalt, idet vi har besluttet at grill huset skal have et nyt tag der afsluttes med stråtagsbelægning, så ethvert beløb er kærkommen til denne investering.
Vi siger tak for støtten fra medlemmerne og bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening. Fanø Vesterhavsbad Grundejerforeningen har besluttet igen i år at støtte med 5.000 kr.

Golf:

Golfklubben har i år tilbud med ”long distance” medlemskab til 3100 kr.
Det er specielt rettet mod de mange sommerhusejere, som har et fuldgyldigt medlemskab i en anden klub under DGU. De fastboende skal betale 4100,- kr.

Der er også et godt tilbud til nye golfspillere, som vil prøve spillet 1. års medlemskab til 2300,- kr. For dette beskedne beløb kan man få gratis træning og en masse dejlig motion året rundt. Golfklubben forhandler nu med kommunen om et stykke jord til en ny træningsbane, som ligger nord for den gamle, med stadig tæt på den gamle søfartsskole.

På bestyrelsens vegne

Mogens Friis Nielsen
Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening. mfn@esenet.dk

Loading