Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 20. juli 2018,

Fanø Bad Ferielejligheder mødelokale, Strandvejen 52, Fanø.

Som dirigent valgtes Palle Lund, Efeu, Hanevej 17-19, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 1.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Formanden Preben J. Sørensen aflagde beretning med 3 hovedemner; Fanø Bads forskønnelse; Driftsopgaver / medlemsinformation / administration; samt bestyrelses bemanding. Der henvises til vedlagte præsentation.

 1.a.  Fanø Bads Forskønnelse

Bestyrelsen ønsker, at Fanø Bads Forskønnelse skal være hovedfokus for de kommende år. Oplægget fremgik af Medlemsinfo juni 2018. Hensigten er i samarbejde med alle væsentlige aktører, herunder ejerforeningerne, kommunen og erhvervsdrivende m.fl. på sigt at få skabt en markant positiv udvikling for “de sidste 400 meter” af Strandvejen. Hertil ville det være vigtigt bedst muligt at sikre, at de enkelte sommerhusejere overholder bygningsreglement og lokalplan for bygningsændringer, tilbygninger m.v. i tråd med kommunens tidligere udgive vejledning herom. Opgaven er langsigtet og kræver stærkt samarbejde. Lokalplanerne findes på hjemmesiden her https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/lokalplaner-og-vejledning/

Bestyrelsen noterede med pæn entusiasme “Udviklingsplan for Vestkysten ­ En fælles ambition for turismen frem mod år 2025”, som netop var udkommet i juni efter færdiggørelsen af bestyrelsens oplæg. Fanø er med i dette vestkyst­samarbejde, og Fanø er udpeget som et af 18 stærke feriesteder, der skal prioriteres. Denne plan er meget ambitiøs og stiller store krav til kommunen m.fl. de kommende år for at udvikle turisme og erhverv på Fanø. Bestyrelsen ser denne overordnede plan som en stærk referenceramme, der understøtter foreningens mere græsrods­orienterede arbejde. Det passer som fod i hose.

Der var kort debat om hvorvidt eksempler på uheldigt byggeri skyldtes mangler i regulativer/lokalplaner eller manglende overholdelse af regulativer/lokalplaner.

Den tomme købmandsbutik blev drøftet, herunder ejerens aktuelle planer, ejendommens økonomi og kommunens position.

Tema session om Badeland

Udviklingen omkring etablering af et revitaliseret Badeland i det tomme badelands lokaler blev drøftet. En succesfuld revitalisering vil være meget vigtig for Fanø Bad. Bestyrelsen havde derfor arrangeret en kort temasession om Badeland. Bestyrelsen har den grundforståelse, at et eventuelt nyt badeland vil blive udskilt og ejet af en ny selvstændig juridisk enhed / fond / selvejende institution, som skulle være uafhængig af den eksisterende ejerforening.

Hensigten er at Slotssøbadet Kolding skulle stå for at bygge (på vegne af ejeren) og 100% drive det nye badeland. Formidlet af ejerforeningens formand, Jonna Bacher, aftalte bestyrelsen derfor med Edward Køhrsen, udviklingsdirektør, Slotssøbadet Kolding, at denne skulle give et kort gæsteindlæg om, hvordan Slotssøbadet ville drive stedet. Det er afgørende for Slotssøbadet, at der er stor lokal opbakning til projektet, at kommunen vil være en væsentlig medspiller og bruger af stedet, og at der bliver lavet en god og stabil driftsstruktur.

Investeringssummen anslås til ca. 8 mio. kr. og projektet må p.t. anses at være på et tidligt stadig med henblik på finansiering, struktur og driftsbudgetter m.v.

Bestyrelsen takkede Edward Køhrsen for et spændende oplæg.

Man kan støtte projektet ved køb af folkeaktier, se mere her: https://www.facebook.com/groups/523650508032107/

Følgende blev noteret

●     Bestyrelsens oplæg til fokus på Fanø Bads forskønnelse; Der var stor opbakning

●     Den tomme købmandsbutik; Bestyrelsen vil tage dialog med kommunen om muligheder, fortsætte dialog med ejer, og facilitere, at aktive medlemmer midlertidigt evt. kan pynte på ejendommen (maling etc.).

●     Badeland; Bestyrelsen vil ­ ud fra foreningens rolle ­ aktivt understøtte en bæredygtig revitalisering.

1.b.  Driftsopgaver / medlemsinformation / administration

Den løbende kommunikation om disse gøremål skal kunne ses på foreningens hjemmeside. Siden er blevet opgraderet og bestyrelsen satser på at bruge den mere aktivt fremover. Nyt kontingent og medlemssystem har forvoldt nogle udfordringer ved indkøringen. Men det er i det væsentlige på plads.

ALLE medlemmer opfordres til at melde sig til på hjemmesiden! Det kan gøres her: http://www.fanoevesterhavsbad.dk/tilmeld

Formanden gennemgik kort foreningens udgifter for de seneste to år samt kommende års budget. Se vedlagte præsentation.

1.c.  Bestyrelse bemanding

Ideelt ønskes et bestyrelsesmedlem som kunne tage sig af regnskab og kontingent. Når dette ikke er muligt, søges indgået en effektiv aftale med en ekstern leverandør. Foreningen har indgået en sådan aftale om disse opgaver for 2018/19 med foreningens revisor. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 Herefter blev formandens beretning godkendt.

2.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

3.  Vedtagelse af næste års kontingent

Kontingentet fastsættes uændret til kr. 400 pr. medlem.

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Jesper R. Jensen og Michael Uth. De modtager ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen er Jørgen Kjems og Palle Lund.

Bestyrelsen består således af: Preben J. Sørensen, Farmors Hus, Strandsøvej 7; Josefine Franck Bican, Tophuset, Dalen 30; Hans Henning Jensen, Golfstien 21; Jørgen Kjems, Ravnen, Hanevej 13b og Palle Lund, Efeu, Hanevej 17-19.

Der var genvalg til suppleanter Torben Persson, Finca, Dalen 5 og Peter Schmitz, Vesterklit 2.

5.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Simon Hessellund ved Sædding Revision blev valgt som revisor og firmaet Sædding Revision som suppleant.

Bestyrelsen opfordrer til, at en frivillig regnskabskyndig overtager regnskabet, da det er dyrt at få det lavet af professionelle. Regnskabet for foreningen er forholdsvist simpelt, da foreningen ikke ejer noget. Penge kunne bruges på noget bedre, eks. fællesarrangementer mv.

6.  Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som de fremgår af indkaldelsen, blev gennemgået og vedtaget. Ændringerne omhandlede tegningsforhold, hæveadgang til bank samt revisor.

Ingen andre indkomne forslag.

7.  Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til,

●     at kontakte kommunen vedr. vedligehold af offentlig ejendom som busskure mv., som er   i sørgelig forfatning

●     at arbejde på at få ført Badesti 1­3 gennem det ”nye” strandengsareal i nord

●     at sørge for bedre lysforhold ved powerpoint­præsentation og bedre lydforhold til næste generalforsamling ved højtaler og mikrofon, da det var svært at se præsentationen og høre hinanden i lokalet.

●     Kommentar om, at flere arrangementer vil løfte Badet og give grobund for nye investeringer.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, som herefter blev hævet.

Herefter giv forsamlingen til Løven og Nymfen, hvor der blev budt på samvær og noget til halsen og ganen.

3. august 2018 Bestyrelsen   /                       Dirigent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Preben J. Sørensen som formand, Josefine Franck Bican som næstformand og Palle Lund som kasserer.

Loading