Generalforsamling 2017

Indhold

A: Referat af ordinær generalforsamling 27. juli 2017

B: Formandens beretning på generalforsamling 27. juli 2017


A: Referat af ordinær generalforsamling den 27. juli 2017, Hotel Fanø Badeland, Fanø

Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Som dirigent valgtes Keld Bjerrum som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden Mogens Friis Nielsen aflagde beretning (se pkt B nedenfor). Beretningen var herefter genstand for debat, der særligt omhandlede “købmands- butikken”. Da debatten var udtømt konkluderede dirigenten emnet som afsluttet for idag.

2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kasserer Hans-Jørgen T. Jensen fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt.

3. Vedtagelse af næste års kontingent

Kontingentet fastsættes uændret til kr. 400 pr. medlem.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er Mogens Friis Nielsen og Hans-Jørgen T. Jensen. De modtager ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen er Josefine Franck Bicon og Preben J. Sørensen.

Bestyrelsen består herudover af Hans Jørgen Jensen, Jesper Rehné Jensen og Michael Uth.

Der var genvalg til suppleanter Torben Persson og Peter Schmitz.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

Hans-Jørgen T. Jensen blev valgt som revisor og Erik Lund blev valgt som revisorsuppleant.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.

7. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

For referat                   Som dirigent

2. august 2017

Preben J. Sørensen / Kjeld Bjerrum


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Preben J. Sørensen som formand.


B: Formandens beretning på generalforsamling 27 juli 2017

Velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen.

Det har været et noget anderledes år end tidligere år, sidste år var det en kedelig tendens til selvtægt og mange nabostridigheder, og i år var det et uacceptabelt angreb på bestyrelsen og misbrug af vores medlemskartotek og mail adresser. Et medlem, mente det var nødvendigt at skrive direkte til borgmesteren, for på den måde at forsøge at fremme en sag, vi alle var enige om, nemlig at få fjernet den gamle købmandsbutik. Uden om normale procedurer gik omtalte medlem bag ryggen på bestyrelsen og kontaktede tværtimod en anden grundejerforening, for at få fremmet hendes sag. Man mente at borgmesteren kunne ignorere den private ejendomsret, eller opløse denne ret.

Hvad har man så opnået med denne skrivelse, jeg kan konstatere at bygningen er der endnu, at foreningen blev splittet, at bestyrelsen blev reduceret, at et mangeårigt bestyrelsesmedlem gik i raseri, og den eneste rigtige løsning havde været dialog, hvor man kunne få forklaret de regnskabsmæssige problemer der er knyttet til denne bygning.

Dette bliver min sidste beretning. Efter 11 år som formand må der nye kræfter til. Jeg har lovet at hjælpe i det kommende år, men derefter er det slut. Da jeg blev medlem af bestyrelsen i 2005 lovede jeg mig selv at jeg ville bruge de sidste 30 år af mit liv til at forskønne Fanø Bad og få mere aktivitet til badet i ydersæsonen.

Her hvor der er gået 12 år kan jeg så se tilbage og konstatere at det har været svært at rykke alvorligt på den målsætning. Kommende fra det liberale erhverv, hvor beslutningsprocessen var hurtig, og udførelsen var endnu hurtigere til et møde med en lille kommune, hvor beslutningsprocesserne pga. love m.m. nødvendigvis bliver meget langsomme, men hvor også politik spiller en stor rolle i beslutningsprocessen og bevillingerne.

Jeg blev overrasket over den modstand der var fra politisk side til at ofre penge til at løfte Fanø Bad, der var i mange år den forestilling af det ikke var en kommunal opgave at deltage i at forskønne Fanø Bad, tværtimod var det at bruge penge på turisme, en i mange år ikke eksisterende kendsgerning.

Når jeg ser tilbage har der desværre også fra nogle lodsejere været en stor modvilje mod mange af de projekter jeg som formand ville støtte for at starte nogen aktivitet ved badet. Der skulle vedtægtsændringer til før vi kunne få et mere rimeligt arbejdsgrundlag som bestyrelse.

Mange tiltag blev skudt ned, 125 års jubilæumsfest ved badet kunne ikke skaffe opbakning, 365 dages projekt kunne ikke skaffe midler og opbakning, MuseumsCenter blev modarbejdet og blev kun med det yderste af neglene gennemført. Et projekt kunne samle opbakning, nemlig RealDania projektet, men her kom de mange penge også ude fra. Et projekt kan vi i dag alle kan glædes over.

Det har været svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Heldigvis dukkede der to medlemmer op der ønsker at yde en indsats for foreningen, nemlig Josefine Bican og Preben Johan Sørensen. Preben har indvilget i at blive valgt til formandsposten, hvilket jeg er ham meget taknemmelig for.

Loading