Generalforsamling 2016

BERETNING 2016.

FORENINGEN:

Velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen. Vi starter med at synge den omdelte sang.

Som det vil fremgå af indkaldelsen skal vi i år tage afsked med et bestyrelsesmedlem som har tjent foreningen igennem mange år. Ove tak for dit store arbejde og tak for det gode samarbejde vi har haft. Jeg ved at foreningsarbejde er utaknemmelig og ulønnet, men vi har alligevel samlet sammen til en lille gave til dig for at vise vores taknemmelighed.

Det har været et meget anderledes år end tidligere år, der har i år været en kedelig tendens til selvtægt og mange nabostridigheder. Det er lidt træls at man bruger selvtægt for at fremme sin sag. Det er kommunen eller domstolene der er myndighed. Selvtægt løser ingen problemer, det er barnligt, umodent – det er dårlig stil og det giver kun flere problemer, politianmeldelse og dårlig omtale.

Vi har haft to årlige møder med borgmesteren. Særligt problemerne med oversvømmelse ved badet, vejene og terræn og den manglende afvanding har været drøftet med Kommunen, og manglende oprensning og grødeskæring har været et kritikpunkt fra Grundejerforenings side. Grundejerforeningen har sammen med grundejerne på Dalen fået drænet omkring Kellers og badeland, samt betalt for en overløbsledning, så vi håber problemerne med oversvømmelse her er overstået. Vi arbejder stadig på at hæve højden på Golfvejen, og afventer tilladelse og løsningsmulighed. Når vi hører om nye planer gør vi indsigelser mod forslag der forringer grundejernes forhold. Bl.a. i den nye kloakplan, hvor vi fik ændret afskrivningsperioden for sivedræn, udsat anlægsarbejdet for nogle områder og fik bedre forhold for betaling af den nye tilslutningsafgift. Der skal laves tilslutninger for 7 grundejere på Sønderklit begyndende efter uge 43 og fremefter. De berørte grundejere har fået besked.

Her den 10. juli udløb indsigelsesfristen for den nye affaldsplan gældende frem til 2018 og hvor man ønsker en ekstra beholder til organisk affald i sommerhusområdet.

Vi fremsendte denne INDSIGELSE.

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening har på vores bestyrelsesmøde vedtaget at gøre indsigelse mod at indføre henteordning for organisk affald i sommerhusområderne. Det forekommer at være en helt overflødig ordning i sommerhusområdet den korte benyttelsestid taget i betragtning. Det er at skyde gråspurve med kanoner og når det i den nye affalds plan ikke udtrykkeligt er forlangt, at sommerhusområder skal omfattes, så det er en dårlig ide, der bør fjernes fra planen.

Det vil samtidig være en dyr ordning for sommerhusejerne set i forhold deres brug heraf. Samfundsøkonomisk vil det også være en urentabel investering.

Her er en oplagt mulighed for at lade sund fornuft råde, og ikke vedtage en skrivebordsmodel, der ikke har nogen fornuftig begrundelse eller påvist behov.

Museumsplaner:

Foreningen MuseumsCenter Fanø Bads Venner oplevede et sandt gennembrud i 2015, hvor det lykkedes at tage det første vigtige skridt i opbygningen af et MuseumsCenter ved Fanø Bad.

Foreningen blev herre i eget hus ved køb og overtagelse af store dele af servicebygningen i Feriecenter Vesterhavet. Det skete her ved årsskiftet 2015/2016.

Året bød, forud for overtagelsen, på hektisk aktivitet i takt med, at det stod klart for alle, at Victoria’s Palace, og dermed museumscenterprojektet ikke kunne overleve under de daværende økonomiske vilkår under den nu tidligere ejer.

Med frivillig assistance fra mange hjælpere reorganiserede foreningen sig derfor fra at have en bestyrelse, som udsprang af initiativtagere, til at være en solid organisation med både lokal og regional forankring.

Bestyrelsen blev i den ny organisation udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvor følgende personer ifølge vedtægterne blev udpeget:

Fanø Kommunes borgmester, Erik Nørreby,

Fanø Erhvervs og Turistråd, Hanne Thyssen

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening, Frank Outzen

Ejerforeningen Feriecenter Vesterhavets formand, Steen Grunnet, og

Foreningen Fanø i Atlantvolden, Freddy Christensen

Og valgt på generalforsamlingen:

Gitte Thiesen, initiativtager til og indehaver af Victoria’s Palace, hvoraf museumscenterprojektet udspringer, og

Arkitekt Peter Nygaard, som har været med fra første færd.

Bestyrelsen konstituerede sig med Gitte Thiesen som formand og Hanne Thyssen som direktør.

Med denne udvidede bestyrelsessammensætning til 7 medlemmer og en knivskarp formulering af formål og virke lykkedes det i løbet af 2015 at opnå Skats godkendelse som almennyttig forening.

Denne godkendelse fra Skat var desuden, og ikke mindst, betinget af en massiv medlemsskare på min. 300 medlemmer, der betalte et kontingent på 200 kr. om året samt min. 100 donorer, der minimum betalte 200 kr. i donation,

Fristen for opnåelse af det store antal medlemmer og donorer var 1. oktober, og det lykkedes ved en stor fælles anstrengelse at tegne over 600 medlemmer og donorer i løbet af halvanden måned. En kolossal tilkendegivelse og manifestation af støtten til initiativet og projektet. Det lunede og gav os troen på, at Fanø og Fanø Bad ønsker initiativet fortsat og museumscenterprojektet realiseret og placeret i yderste klitrække på vores lille Vadehavs Ø.

Realdania projekt.

Nu nyt projekt igen – igen – igen – igen

Efter utallige tilløb og projekter er vi nu nået til målstregen, og igen er det hele ved at falde sammen. For ti år siden var det et projekt der var støttet med 996.000 kr. udviklet af Esbjerg Byudvikling der faldt sammen, senere et projekt udarbejdet af Fanø Kommunes arkitekt Anne Bjerregaard, der heller ikke kunne opnå støtte, der faldt sammen.

Med afsæt i den plan vinderne af arkitektkonkurrencen er kommet med, har Fanø Kommune inden for projektøkonomien på 3.4 mio. kr. fremlagt et forslag til godkendelse hos Realdania på en prioritering af et konkret projekt.

Kommunen har sammen med arkitekterne arbejdet på, at lave et forslag til en torveplads i centrum af Fanø Bad. Et projekt hvor en stor del af torve-arealet er tænkt udformet på P-pladsen foran Feriecenter Vesterhavet. Undervejs er der blevet forhandlet med ejerforeningen om mulighederne.

Realdania har dog nu sagt nej til denne prioritering af projektet, idet ejerforeningen ikke ville tillade at torvepladsen blev lukket af for almindelig biltrafik. Ejerforeningen har også fremsat krav om bibeholdelsen af det antal p-pladser, man har i dag.

Realdania har derfor sagt nej, idet disse begrænsninger netop ifølge Realdania gør, at der ikke kan skabes nogen effekt for udviklingen ved Fanø Bad med dette torveprojekt.

Der er derfor igen blevet lavet en anden og reduceret plan for projektet, som man nu går videre med. Vi må så håbe dette bliver til noget, jeg har personligt opgivet håbet, men vil gerne overraskes positivt.

Hvis den reducerede udgave gennemføres er projektets anlægsfase tidssat til hen over det sene efteråret/vinter 2016 og vinter 2017.

Det skal understreges, at kommunen stadig holder en dialog åben om projektet og udviklingen ved Fanø Bad med Victorias Palads og Museumscenterprojektet, på trods af at de desværre nu er blevet koblet af det konkrete fysiske projekt pga. ejerforeningens prioriteringer. Det er aftalt med feriecentrets ejerforening, at der stadig laves by forskønnelse på de grønne arealer foran p-pladsen, ud mod vejen.

FÆRGEN:

Staten har givet tilskud til at sænke færgetaksterne på godstransport.  – 4,8 Mill. er givet til dette formål.

Fremadrettet vil færgetaksterne for personbefordring blive nedsat, men ikke i højsæsonen. Den måde hvorpå forslaget er lavet er ikke til direkte gavn for øens borgere eller sommerhusejere, men kommer turismen til gavn. Der er givet 15,7 Mill. i tilskud.

Fanø Kommune har et stort ønske om billigere takster for persontransport og cykler uden for turistsæsonen da dette vil støtte bosætning og turisme, hvilket den korte afstand til Esbjerg giver rig mulighed for.

Hvordan den endelige prissætning bliver kendes ikke på nuværende tidspunkt.

HJEMMESIDE:

Vi vil i løbet af efteråret lave en ny digital platform og vi vil lave en ny hjemmeside, som får en forside med generelle oplysninger, alle har mulighed for at se. På forsiden vil det være muligt at logge sig på som medlem, hvorved man kommer ind på en “privat” hjemmeside som kun kan ses af medlemmerne. 

Første gang man logger på som medlem skal man godkendes af en administrator.

På medlemmernes side vil man kunne finde oplysninger om de andre medlemmer:

Fanø adresse

Privat adresse

Telefon nummer

E mail adresse

Alle nyhedsbreve vil blive fremsendt via e-mail.

Alle girokort vil blive fremsendt via e-mail.

Hvis snailmail stadig skal anvendes og stadig findes vil der blive pålagt et gebyr.

SCT. HANS:

Er et samarbejde mellem de tre grundejerforeninger: Rindby – Grøndal og Fanø Bad.

Det var en god lun solrig aften med rigtig mange mennesker samlet på stranden ved Rindby Strand. Det havde regnet det meste af dagen, men kl. 18.00 var det opholdsvejr og solen kom frem.

Borgmesteren holdt en fin lang tale, og de omdelte sange blev sunget med god hjælp fra det store orkester på 3 mand, og bålet brændte fint.

Tak til alle, særlig Frank Outzen fra vores forening, der har ydet en stor indsats for at dette arrangement blev en succes.

Skovlegepladsen skriver til mig:

Skovlegepladsen på Fanø er et rigtig godt aktiv for Fanø og vi kan glæde os over hvor godt tingene kører. Det er svært og vide nøjagtig hvor mange der kommer her på et år, men vi mener tallet ligger omkring 25.000 personer. Vi har for indeværende år truffet en større beslutning end normalt, idet vi har besluttet at grill huset skal have et nyt tag der afsluttes med stråtagsbelægning, så ethvert beløb er kærkommen til denne investering.

Vi siger tak for støtten fra medlemmerne og bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening.

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforeningen har besluttet igen i år at støtte med 5.000 kr.

Beskæring af træer og buske langs veje og stier:

Hvert år på borgmestermødet beder Fanø Kommune om hjælp af Grundejerforeningerne vedrørende oplysning til grundejerne omkring beskæring af beplantning ud over skel. Det er åbenbart stadig en tilbagevendende problem og bliver påtalt på alle møder vi har med kommunen. I år er det igen galt med beskæring af hybenroser ved badestierne 1 og 3. Det er træls at der skal trues med bøder inden grundejerne tager fat.


Nordby Renovation har stadig store problemer med at komme rundt med Deres biler, og De har svært ved at komme ind og ud af bilerne. Bilerne ødelægges, og spejle og rotorblink knækkes af.

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene uden for byerne, også skal klippes ind til skel.

KANINER:

Til sidst vil jeg slutte af med et af de mere undergravende elementer på Fanø.

Vores allestedsnærværende og hårdtarbejdende kaniner.

Fanø Jagtforening vil gerne fortsætte reguleringen af kaniner. Normalt går jeg ikke ind for at konflikter skal løses med skydevåben. Men lige præcis her må jeg erkende, at vi har været glade for samarbejdet, som jeg gerne ser udvidet med flere skytter og mere jagt. Så vi ser frem til endnu en storstilet jagtsæson.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Fanø Kommune, Rindby og Grøndal grundejerforeninger og ikke mindst mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Fanø den 15. juli 2016.

Mogens Friis Nielsen

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.

Esbjerg, den 23. juni 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i restaurationen på Hotel Fanø Badeland, Strandvejen 52, Fanø

Fredag den 15. juli 2016 kl. 16.00

Dagsorden:

0.       Valg af dirigent.

1.       Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

3.       Vedtagelse af næste års kontingent.

4.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

          Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

          a.       Mogens Friis Nielsen – modtager genvalg

          b.       Ove Brinck Sørensen – modtager ikke genvalg

          Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

  1. Michael Uth
  2. Jesper Rehné Jensen

          Valg af suppleanter

          a.       Torben Persson

          b.       Peter Schmitz

5.       Valg af revisor og revisorsuppleant

          a.       Erling Jacobsen

          b.       Erik Lund

6.       Behandling af indkomne forslag.

          Ingen.

7.       Eventuelt.

Vi opfordrer medlemmerne til at fremsende mailadresse til –mfn@esenet.dk eller kontaktfeltet på hjemmesiden –www.fvginfo.dk                                                                  

BERETNING 2015.

FORENINGEN:

Som nævnt indledningsvis så er vores formand udrejst og han har bedt mig om at overtage en del af ansvaret for denne beretning.

Men det er således at formanden er forfatter til ca. 75 % af beretningen, så hvis det senere bliver stillet spørgsmål jeg eller vi ikke kan svare på, så vil jeg forsøge at henføre det til  de 75 %.

Men hvad er det i grunden der optager os som grundejere når vi kommer til Fanø —- ja ud over vejret som jo slet ikke er sammenlineligt men noget vi tidligere har oplevet—koldt og blæsende – det skulle da lige være i 93 tror jeg  eller skal vi tilbage til før jeg ved ikke—men nu kommer sommeren—og nu starter Fanø ugerne

Men hvad med Badet sker der noget omkring den forskønnelse som man har talt om de sidste 8- 10 år—  ja og hvad er så med de færgepriser vi har læst om. —

eller grundskylden som vi desværre også har læst om — og så er der jo kaninerne — jamen aldrig har man da set noget lignende—

Nå men

Bestyrelsen har i løbet af året haft 5 bestyrelsesmøder og de to officielle borgmestermøder med kommunen, og så har de forskellige udvalg som myndighedskontakt også haft en del møder, altså en meget flittig bestyrelse hvor ikke mindst vores udrejste formand skal have megen ros for hans meget engagerede indsats.

På borgmestermødet blev bl.a. drøftet den nye Cobra kabel ledning tværs igennem Fanø til Holland her havde alle grundejerforeninger et ønske om at dette kunne kombineres med en sti i forbindelse med renoveringen. Ledningen skal gå fra stranden og ind under Pælebjerg – plantørboligen – Klingenberg – Halen og videre til Endrup. Fanø kommune har bedt forvaltningen om en helhedsplan for nye stier på Fanø. Og det ville jo være smart om man kunne udnytte denne mulighed så man på den måde fik sponseret stien som man gjorde ved stien fra Klingenberg til Plantørboligen.

Vi har i grundejerforeningen har stadig det største ønske om en cykel/gangsti nord om Fanø, hvilket igen blev fremført på borgmestermødet.

Den nye spildevandsplan 2015/2019, der blev vedtaget i foråret, har været længe undervejs. I den første udgave var der helt urimelige tilslutningsfrister og mulighed for fejlfortolkninger. Grundejerforeningen lavede en indsigelse mod dette og der blev lavet en ny spildevandsplan, hvor disse urimeligheder var fjernet, og fristerne blev mere rimelige. Der gælder nu et forældelseskrav på nedsivningsanlæg på minimum 10 år.

Museumsplaner:

Foreningen Museumscenter Fanø Bads Venner blev stiftet i december 2013 med det formål at skabe et Museumscenter ved Fanø Bad, der, til glæde for såvel fastboende som turister, kan vitalisere området og understøtte Fanøs helårsturisme.

Målet er at skabe en kulturinstitution, der i et samspil med lokale kulturarvsfortællinger (Fanø Bads Historie, Fanø i Atlantvolden, Fanøstue med nostalgiske fragmenter af lokal folklore) og naturarvsfortællinger (Ravmuseum, Fanøs oprindelse, Fanøs unikke natur i Nationalpark Vadehavet) retter sig både lokalt og regionalt.

Museumsudstillingerne understøttes af den allerede eksisterende kulturvirksomhed, Victoria’s Palace, der, udover at drive museumsbutik og cafévirksomhed, også tager initiativ til musikarrangementer og events. I Museumscenter Fanø Bad tænkes virksomheden at varetage udvalgte administrative og markedsføringsmæssige opgaver, herunder kustodefunktionen, så størst mulig synergieffekt opnås mellem museumscenterets museer og lejere.

I nær fremtid stiftes det anpartsselskab, der fremover skal forestå køb af det areal i

Servicebygningen, hvor museumscenteret tænkes indrettet. Selskabet vil fungere på nonprofit basis, således at donationer og medlemskontingenter ubeskåret går til køb og realisering af projektet. Jeg kan i den forbindelse nævne at der allerede er en pæn økonomisk opbakning fra både private og fonde.

Der ligger aktuelt en ansøgning hos Skat, som skal sikre, at donationer givet til projektet er

Fradragsberettiget. Skat forudsætter her, at der er tale om en almen forening på minimum 200 medlemmer der betaler 200 kr. i medlemskontingent om året, og at projektet retter sig både lokalt og regionalt. En godkendelse hos Skat forudsætter dermed også en bredt sammensat bestyrelse, som i sin sammensætning lever op til krav om en solid forankring både lokalt og regionalt. Der har været afholdt generalforsamling i foreningen Museumscenter Fanø Bads Venner, og vedtægterne er tilrettet således de opfylder Skats krav.

Om medlemskab af støtteforeningen kan der læses mere på hjemmesiden:www.museumscenterfanøbad.dk

RealDania Udviklingsprojekt Stedet Tæller:

Spektrum Arkitekterne er i gang med at formulere konkurrence-programmet samt tilføje de forskellige krav og ønsker fra de berørte ejerforeninger.

De planlægger at sende krav-formuleringerne ud til de pågældende ejerforeninger inden udgangen af juli til godkendelse. Parallelt hermed sendes det foreløbige konkurrenceprogram til RealDania også til godkendelse. Herefter indbydes tre arkitektfirmaer til at løse opgaven, dette vil ske i løbet af eftersommeren.

Fanø Kommune støtter aktivt dette projekt og der er tale om et samlet budget på omkring 4.5 millioner kroner.

Grundejerforeningen støtter dette projekt, og formanden har været med i hele forløbet og forsøgt at påvirke udviklingen således der kan skabes noget der bliver til gavn for badet. De kan følge projektets udvikling på Stedet Tællers hjemmeside.

http://www.stedet-taeller.dk/

FÆRGEN:

Persontransporten bliver billigere efter sommeren 2016 ca. 29.00 kr. mod ca. 45,00.

Biltransporten bliver efter sommeren 2016 ca. 83.00 kr. for en bil inkl. 2 personer.

Og det er ikke ønsketænkning, men stammer fra økonomi- og indenrigsministeriet, som har fået udarbejdet en analyse en om trafikal ligestilling af landevejsprincippet.

Rederiet er nu i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet, om hvorledes Fanø tilgodeses i forbindelse med en evt. beslutning om trafikal ligestilling for øerne.

Færgen medvirker positivt for at Fanø overfarten bliver tilgodeset i ordningen. Grundejerforeningen hilser naturligvis dette initiativ og nye priser særdeles velkommen.

HJEMMESIDE:

www.fvginfo.dk

Det er ligeledes vores ønske, i løbet af 2015/16, at kommunikere via mail til vores medlemmer. Dette kræver vi får oplyst medlemmernes mail adresser. I bedes derfor  venligst sende jeres sommerhus adresse og mail adresse til foreningen på mail: mfn@esenet.dk  (medlemsfortegnelsen eller på hjemmesidens kontaktrubrik.

Og når man nu er i gang så se lige om i også har husket telefonnumrene, så også vores vinteropsyn ved hvor i kan kontaktes.

Og apropos vinteropsyn så har vores nuværende opsyn Jørgen Poulsen desværre meddelt at han holde fra og med den kommende sæson, da han er flytte fra Øen. Vi vil her gerne bringe en stor tak til Poulsen for de år han har udført tilsynet.

Og vi kan så samtidig oplyse at vi allerede har lavet en aftale med Steen Porsgård som er bosiddende på Fanø.

SCT. HANS:

Var en god men kold aften med rigtig mange mennesker samlet på stranden ved Rindby S

Borgmesteren holdt en fin Sct. Hans tale eller en efter valg tale, (ordet demokrati blev nævnt 62 gange ) og de omdelte sange blev sunget med god   hjælp fra det store orkester på 3 mand, og bålet brændte fint, og det gav lidt tiltrængt varme, kl. 21.30 var det ved at være slut på en dejlig men som sagt en kold aften.

Tak til alle der har ydet en indsats for at dette arrangement blev en succes.

Vejene:

Vores vejnet synes vi stort set er i orden og vi har da også fået klart mere ros end ris fra vores medlemmer. Vi synes Simon gør det rigtig godt, og billigt der er bl.a. derfor kontingentet er så lavt.

Men apropos vejene eller nærmere bevoksningen som rager ud over vejene så er det et tilbagevendende problem som Fanø kommune beder os gøre opmærksom på.

Kommunen har sendt ca. 500 breve ud til grundejere vedrørende dette problem i 2015.

De fleste er nok til de andre grundejerforeninger, men vi alligevel godt opfordre til, at beskærer jeres rabatter, træer og buske som rager ud over vejen. Og jeg skal huske at nævne at det også gælder badestierne. (Klage ved badesti 1)

Hvad siger reglerne om beskæring?

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske jf. vejlovens § 103 og privat vejloven § 61, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Grundejeren vil modtage et brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud. Hvis påbuddet ikke efterkommes, vil arbejdet blive udført ved kommunens foranstaltning på ejerens bekostning.

Husk – Kommunen udlåner gerne grenkværn/flis maskine gratis ved kontakt til Materialegården 75 16 64 84. 

Når vi nu taler om at tilpasse os Fanøs dejlige natur så vil jeg henlede opmærksomheden på den af grundejerforeningerne udarbejde pjece (en vejledning om arkitektur og landskab) (viser) som vi udsendte til samtlige sommerhuse på Fanø (2008) men det er desværre ikke alle der har læst eller set den. Derfor har vi taget lidt ekstra eksemplarer med i dag som kan afhentes her oppe efter generalforsamlingen. En vejledning i hvordan vi tilpasser os naturen, når det gælder byggeri og ikke mindst tilbygninger som udestuer og redskabsrum, men også når det handler om hegn, belægninger og legeredskaber er der glimrende beskrivelser af hvad man bør og ikke bør.

En vejledning som dengang og nu får ros fra eksterne rådgivere og fra Fanø kommune som naturligvis også henviser til den når der udarbejdes lokalplaner, senest lokalplan 103 som jo nu er gældende i store dele af vores område.

Så har vi en meddelelse fra politiet:

De skriver: Vi ved af erfaring, at sommerferien er højsæson for indbrud.

Folk tager på ferie og dét ved indbrudstyven.

Skal dit hus være alene hjemme i ferien?

Tilmeld dig Nabohjælp og tjek vores 10 gode råd mod ubudne gæster.

Tilmeld jer nabohjælp – det nytter!

Tal med dine naboer og aftal, at I tilmelder jer på Nabohjælp.dk.

Nabohjælp nedbringer risikoen for indbrud med op til 26 %!

Her finder I også flere ideer til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at holde ubudne gæster fra døren.

Se mere om dette på vores hjemmeside.

KANINER:

Sommerhusejernes mest sikre samtale emne denne sommer.

Aldrig har der været så mange.

De yngler som bare—-

De graver overalt.

Nu køber jeg sku et gevær.

Bestyrelsen har naturligvis kontakt med Jagtklubben og ønsker samarbejdet forsat i næste sæson.

Der er mange kaniner, og det er rigtig at der er flere der udtrykker ønsker om selvtægt. Hvilket vi naturligvis ikke går ind for.

Men hvad kan vi gøre, ja ifølge Jagtforeningen så er det ikke nogen let sag.

Jagttiden på kaniner starter d. 1 september, men selv om der kan søges dispensation, er man af den overbevisning, at det ikke er forsvarligt at skyde i sommerhus området, mens der er så mange mennesker på øen.

Det er også et problem at få vores Ildere (fritter) ud igen, hvis der er små unger i hullerne. Det er grunden til at man normalt først starter 1. november.

Jagtforeningen har sendt en ansøgning til Skov og naturstyrelsen om regulering med net, vor man så i givet fald kan starte tidligere. Når vi har svaret, vil i hører nærmere.

Det er helt klart at vi i Grundejerforeningen vil følge Jagtforeningens anbefalinger.

Vi vil her gerne takke jagtforeningen for godt samarbejde i det forgangene år.

Talemåden ”at yngle som kaniner” kommer ikke af ingenting.

De kan få op til 4 kuld på en sommer, med helt op til 10 unger per kuld (gn.5)

Der går 28 dage efter parring.

Og første kuld kan faktisk nå at få unger samme år.

Det kan altså blive til noget.

Hvis man spørger jægerne, naturstyrelse eller andre kan man ikke sådan få at vide hvor mange kaniner der findes hverken i Danmark eller her på Fanø.

Jeg spurgte forleden 3 uafhængige og alle pålidelige jægere her på Fanø hvor mange de troede der var—30—15-20—- 5000 ( det er der alene på min grund)

Lad os nu antage at der er tale om 20000—og de 10000 er hunner—4 kuld—5 i gn.

Altså 10000 x 5 i gn. X 4 kuld  og hvis det første kuld også får unger —250000 kaniner

Jægerne skyder max 1000/ år—nytter ikke at starte i sep.— men det går nok ikke så galt og så er der jo myx o matosen sygdommen som kan udslette op til 90% af bestanden.

Så er det måske alligevel ham jægeren der ”skød” på de 5000 der havde ret.

Afslutningsvis vil Formanden gerne takke Fanø Kommune, Rindby og Grøndal grundejerforeninger og ikke mindst sine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Jeg takker for ordet med håbet om en god sommer.

Og skal vi så ikke synge den omdelte sang.

Fanø den 17. juli 2015.

Mogens Friis Nielsen

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening.

Loading