Årsregnskab 2016/17

Vis original pdf fil

Resultatopgørelse

 2016/172015/16
 ___________ kr.___________ kr.
Kontingenter122.000122.400
Rykkergebyr___________ 40___________ 20
Indtægter___________ 122.040___________ 122.420
Administrative assistancer25.00025.000
Arrangement – Sct. Hans7.3327.360
Fanø Ugeblad3.3202.640
Forsikringspræmier3.7783.663
Gaver og repræsentation1.400900
Generalforsamling og møder34.45921.482
Hjemmeside – abonnement11.625454
Ny hjemmeside og kontingentsystem38.3380
Papir, kopier, kuverter og tryksager11.45012.098
Porto og gebyrer9.9429.311
Tilskud – ”Ren Ø-dag” og Skovlegeplads10.00010.000
Vinteropsyn23.25025.575
Vedligeholdelse af badestier4.1600
Øvrige___________ 200___________ 200
Omkostninger___________ 184.254___________ 118.683
Driftsresultat___________ (62.214)___________ 3.737
Finansielle indtægter___________ 738___________ 844
Finansielle poster___________ 738___________ 844
Årets resultat___________ ___________ (61.476) ___________ ___________ 4.581

Balance pr. 31.03.2017

 20172016
 ___________ kr.___________ kr.
Danske Bank, foreningsgiro19.73320.718
Fanø Sparekasse, checkkonto1.5671.367
Fanø Sparekasse, indlån100.988166.404
Fanø Sparekasse, garantkapital___________ 7.000___________ 7.000
Likvide midler___________ 129.288___________ 195.489
Tilgodehavende kontingent___________ 400___________ 0
Tilgodehavender___________ 400___________ 0
Aktiver___________ ___________ 129.688 ___________ ___________ 195.489
Formue primo167.914163.333
Årets resultat___________ (61.476)___________ 4.581
Formue ultimo___________ 106.438___________ 167.914
Forudbetalte kontingenter02.000
Skyldigt vinteropsyn___________ 23.250___________ 25.575
Gæld___________ 23.250___________ 27.575
Passiver___________ ___________ 129.688 ___________ ___________ 195.489

Bestyrelse

Fanø, den 01.06.2017

Mogens Friis Nielsen formand

Hans Henning Jensen                     Hans-Jørgen T. Jensen                          Jesper Rehné Jensen

Michael Uth

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2016/17. Årsregnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.

Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Fanø, den 01.06.2017

Erling Jacobsen revisor

Loading