Årsregnskab 2015/16

kr.
   
Kontingenter122.400122.400
Rykkergebyr2020
   
Indtægter122.420122.420
   
   
Administrative assistancer25.00025.000
Arrangement – Sct. Hans7.3607.280
Fanø Ugeblad2.6403.185
Forsikringspræmier3.6633.594
Gaver og repræsentation9001.137
Generalforsamling og møder21.48221.750
Hjemmeside454330
Papir, kopier og kuverter12.09813.013
Porto og gebyrer9.31110.064
Tilskud – ”Ren Ø-dag”10.0001.000
Vinteropsyn25.57526.719
 Øvrige 2000
Omkostninger118.683113.072
   
   
Driftsresultat3.7379.348
   
   
Finansielle indtægter8441.436
   
Finansielle poster8441.436
   
   
Årets resultat4.58110.784
   
   
   
   
Balance pr. 31.03.2016  
 2016
 kr.
   
Danske Bank, foreningsgiro20.71815.626
Fanø Sparekasse, checkkonto1.367583
Fanø Sparekasse, indlån166.404166.003
Fanø Sparekasse, garantkapital7.0007.000
   
Likvide midler195.489189.212
   
   
Tilgodehavende kontingent0400
Andre tilgodehavender03.180
   
Tilgodehavender03.580
   
   
Aktiver195.489192.792
   
   
   
   
   
Formue primo163.333152.549
Årets resultat4.58110.784
   
Formue ultimo167.914163.333
   
   
Forudbetalte kontingenter2.000800
Skyldigt vinteropsyn25.57526.719
Andre skyldige omkostninger01.940
   
Gæld27.57529.459
   
   
Passiver195.489186.886

Bestyrelse

Fanø, den 23.05.2015

Mogens Friis Nielsen

formand

Hans Henning Jensen                  Hans-Jørgen T. Jensen                        Frank Outzen

Ove Brinck Sørensen         

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2015/16. Års- regnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.

Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at ud- trykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 i overens- stemmelse med god regnskabsskik.

Fanø, den 23.05.2016

Erling Jacobsen

revisor

Loading