Nyhedsbrev fra Fanø Bad Antenneforening – April 2020

Bestyrelsen for Antenneforeningen holdt den 9. april bestyrelsesmøde, hvor følgende blev debatteret:

Generalforsamlingen:

Som følge af forsamlingsforbuddet diskuterede bestyrelsen en udsættelse af den planlagte generalforsamling fra juli til afholdelse i efteråret 2020. Bestyrelsen besluttede at se tiden an før en eventuel udsættelse af generalforsamlingen.

Kommunikation med medlemmerne:

Af hensyn til en bedre kommunikation med medlemmerne vil udsendelse af nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamlinger og evt. anden kommunikation fremover primært ske på mail og via Fanø Vesterhavsbad Grundejerforenings hjemmeside. Det er både dyrt og usikkert at udsende via alm. post, og uhensigtsmæssigt da vi ikke har hjemadresser på alle medlemmer.

De medlemmer, som ikke har fået dette nyhedsbrev på mail opfordres til, at oplyse deres e-mail adresse til antenneforeningen@fanoevesterhavsbad.dk. En forholdsvis stor del af medlemmerne vil modtage dette nyhedsbrev i deres postkasse på Fanø. Det er ikke hensigtsmæssigt, da postkasserne kun tømmes når medlemmerne er på Fanø, specielt vil det være et problem ved indkaldelse til generalforsamling eller ændring af tidspunkt herfor.

Dirigent til generalforsamlingen:

Bestyrelsen efterlyser en advokat eller anden kompetent person, som vil bistå os som dirigent på generalforsamlingen.

Derudover handlede bestyrelsesmødet mest om Antenneforeningens fremtid.

På foreningens generalforsamling i 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde frem mod en overdragelse af foreningens aktiviteter og fællesantennenet ved Fanø Bad til Nordby antenneforening (Fanønet) eller en anden aktør.

Bestyrelsen har siden været i dialog med såvel Fanønet som Stofa, og det er mundet ud i 2 tilbud. Med dette nyhedsbrev vil vi gerne præsentere de 2 tilbud, samt redegøre for, hvordan beslutningsprocessen kan gennemføres. Det skal understreges, at nedlukningen som følge af Covid-19 kan få konsekvenser for beslutningsprocessen og tidsplanen og muligvis også for de 2 tilbud. Husk også derfor at oplyse mail adresse, eller hjemadresse hvis mail adresse ikke haves.

Der foreligget udkast til overdragelsesaftale med 2 aktører, nemlig Fanønet, som vi i dag outsourcer til, og Stofa, som også er aktiv på Fanø. De væsentligste vilkår i aftalerne omtales nedenfor, ligesom plusser og minusser ved de 2 forslag er oplistet.

Plusser og minusser herunder er bestyrelsens vurdering ud fra de 2 tilbud og de drøftelser, der har været med Fanønet og Stofa.

Fanønet:

Fanønet tilbyder at videreføre anlægget på samme vilkår som i dag. Brugerne vil ikke mærke nogen ændringer. Der vil ske en kollektiv tilmelding og det er kun, hvis man ikke ønsker medlemskab, at der skal reageres.

Som medlem af Fanønet får vi samme medlemsrettigheder og forpligtelser som Fanønets øvrige medlemmer. Blandt rettighederne hører, at vi kan få indflydelse ved at møde op på den årlige generalforsamling. Blandt forpligtelserne påtager vi os en hæftelse pr. medlem på 2000 kr., i dag har vi ingen hæftelse. Fanønet har i dag solidarisk hæftelse og uopsigelighed, men det forventer Fanønet at ændre på deres ordinære generalforsamling i 2020.

Plusser:

 • Overflytningen kan ske uden gener
  • Den enkelte bruger mærker ingen forskel
  • Vi får indflydelse
  • Vi ved, hvad vi får, f.eks. af service, kvalitet af TV-signal og bredbåndshastighed

Minusser:

 • Vi bevarer den eksisterende ældre teknologi (Coaxkabler)
  • Fanønet er en lille forening, som vil møde udfordringer fra større aktører og i form af investering i ny teknologi
  • Det enkelte medlem påtager sig en hæftelse, som vi ikke har i dag (formodentlig 2.000 kr)

Stofa:

Stofa tilbyder at lægge fiber ud til alle FBAs medlemmer uden omkostninger for medlemmerne og “skrotte” det gamle anlæg. Det kræver tid, og de skal udføre installation af nye fiberbokse i alle huse, men til gengæld er anlægget teknologisk fremtidssikret. Kvalitet, hastighed og priser vil være som i dag, og priser garanteres i 5 år, hvorefter vi vil overgå til Stofas normalpriser, som i dag er noget højere, end det vi giver. Men ingen ved hvordan prisstrukturen er om 5 år. Stofa inkluderer også tyske og skandinaviske programmer i alle pakker. Vi bliver medlemmer af Stofa uden hæftelse, men vi vil ingen indflydelse få. Stofa ejes af Sydenergi som gennem en fusion med Eniig har dannet energiselskabet Norlys.

Plusser.

 • Vi får en nyere og mere fremtidssikret teknologi, med mulighed for individuelt at vælge højere bredbåndshastighed.
 • Omlægningen, også inde i husene, er uden omkostninger for brugerne.
 • Der skal ikke betales tilslutningsbidrag.
 • Vi bliver medlem af en større organisation med større økonomiske ressourcer
 • Andre bredbåndsleverandører vil få adgang til fibernettet og dermed i åben konkurrence.
 • Der er ingen hæftelse.

Minusser.

 • Omlægningen vil give udfordringer, både tidsmæssigt og i kraft af, at Stofa skal lave nye installationer inde i husene.
 • Omlægningen vil ske i perioden december til juni. Stofa vil i en overgangsperiode kunne levere ydelserne på det gamle net.
 • Etableringen af fibernet vil betyde gravearbejde i vore veje ved Fanøbad.

Beslutningsproces.

FBAs vedtægter komplicerer beslutningsprocessen på flere punkter, og derfor foreslår bestyrelsen 3 ændringer til vedtægterne. Disse skal vedtages på den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer vedtages med minimum 2/3 flertal af de fremmødte.

 1. Iflg. Vedtægternes §17 kræver opløsning af foreningen vedtagelse på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. På hver af disse skal 75% af de fremmødte stemme for.

Der skal således ske en vedtagelse i 2020 og igen i juli 2021, før foreningen kan opløses. Vi har ingen indtægter men årlige omkostninger i størrelsesordenen 10-15.000 kr., og dem vil vi kunne spare ved en hurtigere beslutning.

Derfor foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres på den ordinære generalforsamling, så vedtagelse på den anden generalforsamling kan ske på en ekstraordinær generalforsamling. Den endelige vedtagelse vil så kunne ske 14 dage senere i 2020.

 • Iflg. Vedtægternes §6 indkaldes medlemmerne til generalforsamlingen med almindeligt brev minimum 8 dage før. Det er meget dyrt og usikkert, og der er mange medlemmer, som vi ikke har hjemadresse på. Derfor foreslår bestyrelsen, at dette ændres således, at indkaldelse også kan ske på email. For de, som vi hverken har email- eller hjemadresse på, vil vi være nødsaget til at anvende sommerhusadressen til indkaldelsen. Oplys derfor jeres e-mailadresse (eller hjemadresse hvis email ikke haves) til antenneforeningen@fanoevesterhavsbad.dk.
 • I § 6 fremgår det, at generalforsamlinger skal foregå på Fanø, hvis de finder sted i månederne juni, juli og august. I øvrige måneder i Esbjerg. Bestyrelsen foreslår dette ændret til, at generalforsamlinger afholdes på Fanø eller i Esbjerg efter bestyrelsens beslutning.

Beslutning om opløsning af foreningen og anvendelse af foreningens formue.

 • På den ordinære generalforsamling skal der besluttes følgende:
  • Opløsning af foreningen. Kræver 75% flertal af de fremmødte. Hvis ja:
  • Hvem skal overtage FBAs fællesantenneanlæg og alle aktiviteter, Fanønet eller Stofa (altså valg mellem de to). Kræver almindeligt flertal
  • Ovennævnte 3 vedtægtsændringer. Kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer

 • På den anden (ekstraordinære) generalforsamling skal der besluttes følgende:
  • Bekræfte opløsning af foreningen. Kræver 75% flertal af de fremmødte.
  • Anvendelse af foreningens formue. Anvendelse skal ske på en måde, som tjener til udvikling og/eller forskønnelse af området Fanø Vesterhavsbad. Kræver almindeligt flertal.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at formuen overføres til Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening med en klausul om, at formuen anvendes til formål, “som tjener til udvikling og/eller forskønnelse af området Fanø Vesterhavsbad.”

Øvrige forhold.

 • Den ordinære generalforsamling planlægges fortsat afholdt den 17. juli 2020 på Fanø forudsat, at dette kan ske i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.
 • Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningen inden 15. maj
 • Vær opmærksom på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt, jf. §14

På bestyrelsens vegne, april 2020

Anker Mejnertz

Loading